logo.gif

2009 COA Annual Convention

July 19 - 23 Clearwater, Florida

COA-1.jpg

Hilton - Clearwater, FL

COA-2.jpg

The hard workers who made the convention possible!

COA-3.jpg

Theatrical presentation, very funny!

COA-4.jpg

Alice Monroe

COA-5.jpg
COA-6.jpg
COA-7.jpg
COA-8.jpg

Silent Auction

COA-9.jpg

Bob Lipe and Tamara Hein

COA-10.jpg

Josy Wiener

COA-8.jpg

Bob Lipe and Ed Petuch

COA-9.jpg

Jose Leal

COA-13.jpg

Alain Allary and Pat Bail

COA-14.jpg

Prizes

COA-15.jpg

Stephen Tan and Jose

COA-16.jpg

Lucy Clampit

COA-17.jpg

Jose presenting his talk about Ecuador

COA-18.jpg

Auction

COA-19.jpg
COA-20.jpg
COA-21.jpg
COA-22.jpg

Pete Stimpson

COA-24.jpg

Dining with friends!

COA-23.jpg

Beach in front of the hotel

COA-25.jpg

Bobbi Houchin

COA-26.jpg

Jimmy Ernest and Jose

COA-27.jpg

Merv Cooper

COA-28.jpg

Karl Stanley and Alain Allary

COA-29.jpg

Dave Green

COA-30.jpg

Rich Goldberg

COA-31.jpg

Helen Kwiat

COA-32.jpg

Larry Strange

COA-33.jpg

Peggy Williams and Harry Lee

COA-34.jpg

David Woodman

COA-35.jpg

Bruce Crystal

COA-32.jpg

Larry Strange

COA-36.jpg

Bill Lyons

COA-33.jpg

Peggy Williams and Harry Lee

COA-37.jpg

Iacoppo Briano

COA-38.jpg

Bob and Betty Lipe

COA-39.jpg

Andres Bonard

COA-40.jpg

Bob and Juying Janowsky

COA-41.jpg

Steven Ko and Don Pisor

COA-42.jpg

Jose and Emilio Garcia

COA-43.jpg

The End!

Programs